Z vaší země není možné zadat novou objednávku. United States

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v Cardesign-Tom.com zabývající se zejména prodejem autodílů.

Sídlo společnosti: Studniczek Tomasz, Ovocná 392, 73-581 Nový Bohumín 

(není možný osobní odběr) 

IČO: 76578216, DIČ: CZ682634448

Jsme plátci DPH.


 
1. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ:

Veškeré zboží uvedené v tomto internetovém obchodě je možno objednat několika způsoby, a to:

 • Přímou objednávkou pomocí nákupního košíku
 • Emailem na ostrava@cardesign-tom.com,
 • Telefonicky na +420 595 171 955 ,
 • Jiným způsobem dohodnutým mezi prodávajícím a kupujícím

Jakákoliv objednávka provedená jedním z výše uvedených způsobů je brána jako závazná, přičemž odesláním objednávky pomocí nákupního košíku dochází k uzavření kupní smlouvy, aniž by bylo potřebné její přijetí. Provedením objednávky bere kupující na vědomí tyto obchodní podmínky a souhlasí s nimi. Současně se zavazuje zaplatit kupní cenu objednaného zboží ve výši uvedené na stránkách internetového obchodu Cardesign-Tom.com  ke dni objednávky. Objednané zboží se stává majetkem kupujícího až po zaplacení plné a řádné kupní ceny způsobem níže uvedeným. Objednávka bude potvrzena do 48 hodin od jejího přijetí.

U objednávek, jejichž částka přesáhne částku 5 000,- Kč (ve vyjádření v korunách českých dle platného směnného kurzu) podle daného specifika zboží, je možno požadovat po kupujícím zálohu ve výši 50 procent z konečné kupní ceny, toto ustanovení neplatí pro velkoobchodní zákazníky.

Abychom předcházeli nesprávným objednávkám, doporučujeme u objednávky uvést informace o vozidlu, ve kterém bude produkt použit. Tyto informace jsou dostupné v informacích o produktu.

2. EXPEDICE

Po uskutečnění objednávky Vás budeme informovat o stavu vyřízení. Pokud je zboží skladem, bude expedováno do 48 hod od přijetí objednávky. Ostatní zboží bude expedováno v intervalu 3 až 7 dní od obdržení objednávky. U zboží, které je dočasně nedostupné, byla ukončena jeho výroba, u speciálního zboží či u nadměrných objednávek, si vyhrazujeme právo informovat kupujícího o předpokládaném stavu doručení. O nemožnosti dodání zboží v případě ukončení jeho výroby či dlouhodobá nedostupnosti bude kupující informován. O expedici zboží bude kupující vyrozuměn emailem, telefonicky či jiným způsobem, který si kupující vyžádá v objednávce.
 
3. DORUČENÍ ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednané zboží zasíláme prostřednictvím služeb GLS CZ s.r.o., České pošty s.p.

Zboží je odesláno jen po platbie na ucet, není možné dobírkou, přičemž si balné neúčtujeme.

Zákazníkům, kteří si objednají zboží a následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, bude zaslána upomínka s termínem úhrady k proplacení nákladů. Pokud k proplacení nedojde, budou tyto náklady vymáhány soudní cestou. Při opětovném zaslání zboží dle požadavku zákazníka bude poštovné účtováno znovu.

Objednávku můžete stornovat do max. 30 min. od objednání (telefonicky nebo emailem)

4. CENA ZBOŽÍ

Kupní cena je složena z ceny objednaného zboží a v případě zasílání zboží na dobírku taktéž poštovného, jehož výše je stanovena v bodě III. těchto obchodních podmínek. Cena objednaného zboží je platná ke dni objednání zboží kupujícím a je potvrzena v e-mailu potvrzujícím objednávku.

5. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má právo dle § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy ode dne převzetí zboží. Jde-li smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Prodávající je dle § 1833 zákona č. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, oprávněn vrátit Spotřebiteli nižší částku za zboží oproti hodnotě původní objednávky, pokud snížení hodnoty zboží vzniklo z důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (např. v důsledku montáže dílu nese díl patrné známky opotřebení, a tím byla dílu snížena jeho hodnota). Prodávající si vyhrazuje snížit hodnotu zboží také v případě, kdy je kupujícím podnikatel.

Pokud kupující – podnikatel požádá o vrácení zboží z důvodu jeho chybného objednání, a prodávající přistoupí k vrácení příslušného zboží, bude kupujícímu – podnikateli vrácena zpět kupní cena ponížena o náklady spojené s dopravou.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a dále v případech uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu - Cardesign-Tom Studniczek Tomasz, Ovocná 392, 73-581 Nový Bohumín. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může také použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.  

Výše uvedené adresa slouží pro vrácení zboží i za jiných situací než pro případ odstoupení od smlouvy.
 
6. NÁKUP REPASOVANÝCH PRODUKTŮ

V případě, že kupující odebere od prodávajícího repasovaný díl, vztahuje se na uvedené zboží záruka v délce jednoho roku. Konkrétní podmínky vztahující se k repasovanému dílu jsou uvedeny u příslušného produktu. Lhůta započne běžet ode dne převzetí repasovaného dílu.

7. REKLAMACE A ZÁRUKY

Veškeré reklamace jsou vyřizovány v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak,
aby zjistil případné vady. Tyto vady je kupující povinen neprodleně nahlásit nejen prodávajícímu, ale také přepravci zboží.

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud zboží, které bude zákazníkovi dodáno, má vady, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy. Prodávající rovněž může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny. V případě podstatného porušení kupní smlouvy si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení smlouvy pak zákazník může žádat odstranění vady či slevu, odstoupit může, pouze pokud prodávající odmítne závadu odstranit nebo to nestihne včas.

Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy mezi ním a prodávajícím jedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání není spotřebitelem. Jedná se tedy o vztah mezi podnikatelskými subjekty a na odebrané zboží se vztahuje záruční doba ve lhůtě 12 měsíců od data předání výrobku odběrateli.

Vztahy mezi spotřebitelem a prodávajícím se řídí § 1810 a následující zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, kdy spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Záruční doba na zboží uzavřené mezi prodávajícím
a spotřebitelem je 24 měsíců od data předání výrobku spotřebiteli.

Záruka se vztahuje výlučně na kvalitativní či výrobní vady!

Záruka se nevztahuje na:

 • Vady vzniklé běžným používáním
 • Nesprávným použitím výrobku zejména použitím v extrémních podmínkách či při závodním nasazení nebo použitím za jiným účelem než bylo určeno
 • Chybnou instalací v neodborných podmínkách

POSTUP PŘI REKLAMACI

 • Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem či písemně
 • Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu - Cardesign-Tom Studniczek Tomasz Ovocná 392, 73-581 Nový Bohumín
 • Do zásilky uveďte důvod reklamace a vaši adresu
 • Reklamace bude vyřízena co nejrychlejším možným způsobem, nejdéle však do 30 dnů od doručení zboží

 
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů
Jsme velmi rádi, že jste projevili zájem o náš podnik. Ochrana osobních údajů má zvláště vysokou prioritu pro vedení společnosti Tomasz Studniczek. Použití internetových stránek společnosti Tomasz Studniczek je možné bez uvedení osobních údajů; Pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím našich webových stránek používat speciální podnikové služby, může být nutné zpracovávat osobní údaje. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje právní základ pro takové zpracování, obecně získáme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) av souladu se specifickou ochranou údajů jednotlivých zemí předpisy platné pro Tomáš Studniczek. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů chce náš podnik informovat širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou navíc prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informováni o právech, na která mají nárok.

Tomasz Studniczek jako kontrolor provedl řadu technických a organizačních opatření k zajištění úplné ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Datové přenosy založené na internetu však mohou mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu může každý subjekt údajů volně předávat osobní údaje prostřednictvím alternativních prostředků, např. telefonem.

1. Definice
Prohlášení o ochraně údajů společnosti Tomasz Studniczek vychází z pojmů používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost, stejně jako pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to ujistili, nejprve bychom chtěli vysvětlit použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

a) Osobní údaje
Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo zejména odkazem na identifikátor, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzický, fyziologický, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitou této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů
Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

c) Zpracování
Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí na osobních údajích nebo na souborech osobních údajů, ať již automatizovanými prostředky, jako je shromažďování, záznam, organizace, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, zveřejnění prostřednictvím přenosu, šíření nebo jinak zpřístupnění, zarovnání nebo kombinace, omezení, vymazání nebo zničení.

d) Omezení zpracování
Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.

e) Profilování
Profilingem se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k posouzení určitých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se výkonu fyzické osoby v zaměstnání, hospodářské situace, zdraví, osobních preferencí , zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohyby.

f) Pseudonymizace
Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením k zajištění toho, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Řidič nebo kontrolor odpovědný za zpracování
Řídícím pracovníkem nebo kontrolním pracovníkem odpovědným za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a způsoby takového zpracování stanoveny právními předpisy Unie nebo členského státu, správce nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování mohou být stanovena právem Unie nebo členským státem.

h) Procesor
Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

i) Příjemce
Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, jemuž jsou osobní údaje zveřejněny, ať už se jedná o třetí stranu nebo ne. Orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však nepovažují za příjemce; zpracování těchto údajů těmito veřejnými orgány musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů podle účelu zpracování.

j) třetí strana
Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, kontrolor, zpracovatel a osoby, které jsou pod přímou autoritou správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

k) Souhlas
Souhlas subjektu údajů je jakékoli svobodné, specifické, informované a jednoznačné uvedení přání subjektu údajů, jímž se vyjádřením nebo jednoznačným potvrzením souhlasí s zpracováním osobních údajů, které se ho týkají .

2. Jméno a adresa správce
Kontrolér pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jiných zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů je:

Tomasz Studniczek

Ovocná 392

73-581 Nový Bohumín

Česká republika

Telefon: 595171955

E-mail: info@cardesign-tom.com

Webová stránka: www.cardesign-tom.com

3. Cookies
Internetové stránky Tomasz Studniczek používají cookies. Cookies jsou textové soubory uložené v počítačovém systému přes internetový prohlížeč.

Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. Umožňuje navštívit internetové stránky a servery k odlišení jednotlivých prohlížečů datových objektů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID cookie.

Tomasz Studniczek prostřednictvím používání souborů cookie může uživatelům tohoto webu poskytovat uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení cookie nebyly možné.

Prostřednictvím souborů cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány s ohledem na uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo uvedeno výše, rozpoznat naše webové stránky uživatelů. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům využívání našich webových stránek. Uživatel webu, který používá soubory cookie, např. nemusíte zadávat přístupová data při každém přístupu k webu, protože to je převzato z webových stránek a soubor cookie je tak uložen v uživatelském počítačovém systému. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v online obchodě. Internetový obchod si pamatuje články, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení cookies prostřednictvím našeho webu pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a proto může trvale zakázat nastavení souborů cookie. Dále již nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné u všech oblíbených internetových prohlížečů. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v použitém internetovém prohlížeči, ne všechny funkce našich webových stránek mohou být zcela použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací
Webová stránka společnosti Tomasz Studniczek shromažďuje sérii obecných údajů a informací, když dotyčná osoba nebo automatizovaný systém vyvolá internetovou stránku. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Shromážděné mohou být (1) typy a verze prohlížečů používané, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) internetová stránka, z níž přístupový systém přichází na naše webové stránky (tzv. Referenční služby), (4) (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) jakákoli jiná podobná data a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací Tomáš Studniczek nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k tomu, abychom (1) správně doručili obsah našich webových stránek, (2) optimalizovali obsah našich webových stránek i jejich inzerci, (3) zajistili dlouhodobou životaschopnost našich informačních systémů a webových technologií a (4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Tomasz Studniczek proto anonymně analyzuje statisticky shromažďované údaje a informace s cílem zvýšit ochranu dat a bezpečnost dat našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

6. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek
Webová stránka společnosti Tomasz Studniczek obsahuje informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší firmou i přímou komunikaci s námi, která obsahuje také obecnou adresu tzv. Elektronické pošty (e-mailové adresy). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje přenášené subjektem údajů jsou automaticky uloženy. Tyto osobní údaje předávané subjektu údajů dobrovolně subjektu údajů jsou uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

7. Rutinní vymazávání a blokování osobních údajů
Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání nebo pokud to uděluje evropský zákonodár nebo jiní zákonodárci v právních nebo správních předpisech, na.

Pokud se nepoužije účel uskladnění nebo pokud vyprší doba uchovávání stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje jsou běžně blokovány nebo vymazány v souladu s právními požadavky.

8. Práva subjektu údajů

a) Právo na potvrzení
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby získal od správce potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje využívat tohoto práva na potvrzení, může se kdykoli obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů nebo jiného zaměstnance správce.

b) Právo na přístup
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby získal od správce bezplatné informace o svých osobních údajích uložených kdykoli a kopii těchto informací. Kromě toho evropské směrnice a nařízení poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

účely zpracování;
kategorie dotyčných osobních údajů;
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zveřejněny osobní údaje, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;
pokud je to možné, předpokládané období, za které budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria používaná k určení této doby;
existence práva požadovat od správce opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitky proti takovému zpracování;
existence práva podat stížnost u orgánu dozoru;
kde osobní údaje nejsou shromážděny od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o dané logice, jakož i význam a předpokládané důsledky takové zpracování pro subjekt údajů.
Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách týkajících se převodu.

Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva přístupu, může se kdykoli obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů nebo jiného zaměstnance správce.

c) Právo na opravu
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce bez zbytečného odkladu obdržel opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na dokončení neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje vykonávat toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů nebo jiného zaměstnance správce.

d) Právo na vymazání (právo na zapomenutí)
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce získal vymazání osobních údajů, které se ho týkají, bez zbytečného odkladu a správce je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je uveden jeden z následujících důvodů platí, pokud zpracování není nutné:

Osobní údaje již nejsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány.
Subjekt údajů odvolává souhlas, na jehož základě je zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. A) GDPR a pokud neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
Subjekt údajů podněcuje ke zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů, který má za cíl zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
Osobní údaje byly protiprávně zpracovány.
Osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění zákonné povinnosti v právu Unie nebo v členském státě, které podléhá správce.
Ochrana osobních údajů

Osobní údaje byly shromážděny ve vztahu k nabídce služeb informační společnosti uvedené v čl. 8 odst. 1 GDPR.
Pokud se použije jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o vymazání osobních údajů uložených společností Tomasz Studniczek, může se kdykoli obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů nebo jiného zaměstnance správce. Úředník ochrany údajů Tomasz Studniczek nebo jiný zaměstnanec neprodleně zajistí, aby byla žádost o vymazání okamžitě dodržena.

Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je podle čl. 17 odst. 1 povinen smazat osobní údaje, správce, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, učiní přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správci zpracovávající osobní údaje, které subjekt údajů vyžádal vymazání jakýchkoli odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopírování nebo replikaci, pokud se zpracování nevyžaduje. Pracovník pro ochranu údajů Tomasze Studnicka nebo jiného zaměstnance zajistí v jednotlivých případech nezbytná opatření.

e) Právo na omezení zpracování
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby získal od inspektora omezení zpracování, pokud platí některá z těchto podmínek:

Přesnost osobních údajů zpochybňuje subjekt údajů, a to po dobu, která umožňuje kontrolorovi ověřit přesnost osobních údajů.
Zpracování je nezákonné a subjekt údajů se postaví proti vymazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich užívání.
Řadič již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekty údajů požadují, aby byly vytvořeny, uplatňovány nebo obhájeny právní nároky.
Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda legitimní důvody provozovatele převyšují práva subjektu údajů.
Je-li splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů chce požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených společností Tomasz Studniczek, může se kdykoli obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů nebo jiného zaměstnance správce. Pracovník pro ochranu údajů Tomasze Studniczek nebo jiný zaměstnanec zajistí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost dat
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby obdržel osobní údaje, které se ho týkají, a které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému kontrolorovi bez překážek od správce, kterému byly poskytnuty osobní údaje, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování probíhá automatizovaně, pokud zpracování není nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci.

Kromě toho při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo předat osobní údaje přímo od jednoho správce k jinému, pokud je to technicky proveditelné, a pokud tak neučiní nepříznivě ovlivňují práva a svobody ostatních.

Pro uplatnění práva na přenositelnost dat může dotyčná osoba kdykoli kontaktovat pracovníka pro ochranu údajů, který určil Tomasz Studniczek nebo jiný zaměstnanec.

g) Právo na námitku
Každý subjekt údajů má právo kdykoli od evropského zákonodárce vznést námitky z jakéhokoli důvodu z důvodu jeho konkrétní situace na zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a která je založena na písmenu e) nebo f) ) čl. 6 odst. 1 GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Tomasz Studniczek nebude dále zpracovávat osobní údaje v případě námitek, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo pro zřízení, výkon nebo obranu právních nároky.

Pokud Tomasz Studniczek zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro takový marketing. To se týká profilování v rozsahu, v němž souvisí s tímto přímým prodejem. Pokud subjekt údajů namítá Tomasz Studniczek na zpracování pro účely přímého marketingu, Tomasz Studniczek již nebude zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.

Subjekt údajů má navíc právo z důvodů týkajících se jeho nebo její zvláštní situace vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týká Tomasz Studniczek pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je zpracování nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných z důvodů veřejného zájmu.

Pro uplatnění práva na námitku se může subjekt údajů přímo obrátit na pracovníka ochrany údajů Tomáša Studnicka nebo jiného zaměstnance. Dotčená osoba je navíc v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti bezplatná a bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES využívá své právo vznášet námitky automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

h) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby nepodléhal rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které vyvolává právní účinky, které se ho týkají, nebo se ho podobně významně dotýká, pokud rozhodnutí (1) není nutná pro uzavírání nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) není povolen právními předpisy Unie nebo členského státu, kterým podléhá správce, a která také stanoví přijetí vhodných opatření k ochraně práv a svobod údajů a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) není založen na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, Tomasz Studniczek přijme vhodná opatření k ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň právo na získání lidského zásahu ze strany správce, vyjádření jeho názoru a napadnutí rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje vykonávat práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli kdykoli přímo obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů Tomáše Studnicka nebo jiného zaměstnance správce.

i) Právo odebrat souhlas s ochranou údajů
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby kdykoli odvolal svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pokud si daný subjekt přeje uplatnit právo odvolat souhlas, může se kdykoli kdykoli přímo obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů Tomáše Studniczka nebo jiného zaměstnance správce.

9. Právní základ pro zpracování
Umění. 6 odst. 1 písm. GDPR slouží jako právní základ pro zpracování operací, pro které získáváme souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, ke které je subjekt údajů smluvní stranou, jako je například případ, kdy jsou operace zpracování zboží nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby, je zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich výrobků nebo služeb. Je naše společnost předmětem právní povinnosti, kterou je třeba zpracovávat osobní údaje, např. Pro plnění daňových povinností, zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by bylo například v případě, že by návštěvník v naší společnosti byl zraněn a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Zpracování by bylo založeno na čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Nakonec zpracování operací může být založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá ke zpracování operací, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy tyto zájmy převyšují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Tyto operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že lze předpokládat legitimní zájem, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod odůvodnění 47 věty 2 GDPR).
10. Legitimní zájmy sledované správcem nebo třetí osobou
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR je náš legitimní zájem uskutečňovat naše podnikání ve prospěch blahobytu všech našich zaměstnanců a akcionářů.

11. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
Kritériem pro určení doby uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání údajů. Po uplynutí této lhůty se odpovídající údaje běžně odstraňují, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy.
12. Poskytování osobních údajů jako statutární nebo smluvní požadavek; Požadavek nezbytný k uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí takových údajů
Ujasňujeme si, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních ustanovení (např. Informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nezbytné uzavřít smlouvu, že subjekt údajů nám poskytne osobní údaje, které musí následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, když naše společnost uzavře smlouvu s ním. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že smlouva s osobou údajů nemohla být uzavřena. Předtím, než subjekt údajů poskytne osobní údaje, musí se subjekt údajů obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů. Náš úředník pro ochranu údajů objasňuje subjektu údajů, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neposkytnutí osobní údaje.
13. Existence automatizovaného rozhodování
Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

 

 

Platforma EU pro mimosoudní urovnání sporů (ADR-MUS): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy  

(vyplňte tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Jméno a příjmení spotřebitele

Datum převzetí zboží

- Adresa spotřebitele

- Datum odstoupení od smlouvy

 

tímto odstupuji od uvedené smlouvy a zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odeslání tohoto formuláře, zašlu zpět na adrese uvedenou v obchodních podmínkách.

 

V ………………………………. dne ……………………………….                             ……………………………….